Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chứng minh nhân dân bị cắt góc còn giá trị sử dụng hay không?

Chứng minh nhân dân bị cắt góc còn giá trị sử dụng hay không?

30/03/2021


Theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 40/2019/TT-BCA) thì việc xử lý CMND khi đổi sang CCCD gắn chíp được quy định như sau:

Trường hợp CMND 9 số và 12 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD gắn chíp cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD gắn chíp. Khi trả thẻ CCCD gắn chíp, tiến hành cắt góc CMND, ghi vào hồ sơ và trả lại CMND.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD gắn chíp qua đường chuyển phát thì tiến hành cắt góc và trả CMND ngay khi làm hồ sơ.

Như vậy, khi thực hiện làm CCCD gắn chíp thì CMND 12 số và 9 số còn rõ nét sẽ bị cắt góc và trả lại cho người dân và CMND bị cắt góc không còn giá trị pháp lý và thẻ đó bị hủy.

Tuy nhiên, CMND cắt góc được dùng để xác nhận số CMND và số CCCD gắn chíp là một khi thực hiện những giao dịch bắt buộc xác nhận mã số CCCD gắn chíp như giao dịch với ngân hàng và các giao dịch khác.